OPLEV AGGER TANGE!

Aggervej 50, 7770 Vestervig

67,7 km

Det er et fredet naturområde og fugle reservatog udgør den sydligste del af Nationalpark Thy. Omkring Agger Tange er der et rigt natur- og fugleliv.

Her findes en stor koloni af hættemåger, samt mindre bestande af stormmåger og havterner. Derudover findes gråand, krikand, pibeand og om efteråret især taffeland og hvinand. Desuden raster her flokke af blishøns, knopsvaner, sangsvaner og pibesvaner. Af rastende vadefugle skal først og fremmest nævnes hjejlen, viben, strandskaden, almindelig ryle, stor regnspove og dobbeltbekkasin.

Når man sejler med færgen fra Thyborøn til Agger Tange, vil man ofte have mulighed for at iagttage den spættede sæl.

Kilde: VisitThy.dk