OPLEV SKYUM BJERGE!

Bjergvej 2, 7752 Snedsted

43,8 km – www.fredninger.dk

Lige så flad og grå som det vestlige Thy er, lige så bakket og grønt er det østlige Thy. Det gælder også de fredede Skyum Bjerge, hvis kuperede terræn tilsyneladende har fået et par ekstra folder ned mod Limfjorden. Årsagen til fredningen er hele 17 gravhøje fra bronzealderen, hvoraf de seks ligger smukt på række hen over en bakkekam. For at bevare de åbne arealer med hedelyng lader man gotlandske pelsfår græsse på de stejle skrænter. Der er offentligt tilgængelige stier i området.

Landskabet

Skyum Bjerge er et meget bakket landskab, der når en højde af 47 meter og udgør en del af Limfjordskysten ned mod Vilsund. Kløfter og dale er skabt ved smeltevandets erosion i slutningen af sidste istid. Fra det opdyrkede land går man gennem en mager granskov frem til en uforlignelig udsigt over den milde fjord. Et kort stykke græsbevokset forland danner overgang til et par meter sandstrand, der tager imod Limfjordens stille bølgeskvulp. På stranden har man smukke udsigter til både flade, rørbevoksede strandenge og gamle, stejle kystskrænter fra stenalderhavet.

Plantelivet

På de høje, tørre bakker vokser blandt andet hedelyng bølget bunke engelskgræs lyng-snerre gul snerre tormentil håret høgeurt vinget perikon og katteskæg , men også almindelig kongepen vellugtende gulaks hjertegræs og kornet stenbræk . I de mere fugtige partier ses blandt andet orkidéer som kødfarvet gøgeurt maj-gøgeurt og plettet gøgeurt . Man kan også finde både tranebær blåbær mosebølle og revling i området.

Dyrelivet

Af fugle kan i yngletiden ses en del arter, som er karakteristiske for åbne bevoksninger, blandt andet stor flagspætte , skovpiber og forskellige mejser. I moserne er der rørspurv og rørsanger .

Kulturhistorie

I de lyngklædte bakker ligger 17 gravhøje fra bronzealderen, hvoraf de seks ligger smukt på rad og række hen over en bakkekam. Der har været endnu flere høje, men de er forsvundet i tidens løb, især på grund af pløjning. I nogle af højene er der fundet kostbare gravgaver som ringguld eller våben og smykker af bronze.

Lignende fund er gjort herfra og ned til Ydby Hede, som kaldes oldtidskirkegården på grund af de mange gravhøje i området. Det tyder på, at der har været en livlig handel i området, for ringguld blev dengang brugt som betalingsmiddel. Handelen har været begunstiget af, at skibe let kunne lægge til langs kysten.

I strandkanten, cirka 500 meter mod syd, ligger en stor vandreblok på 4 x 4 x 2,5 meter. Et sagn fortæller, at stenen blev kastet af en kæmpe på Mors, der sigtede mod Skyum Kirke, men ikke ramte. Det siges også om stenen, at den vender sig, når den lugter nybagt brød i Gærup (landsbyen lige nord for)!

Kilde fredninger.dk